OM MANDAL INDUSTRIFORENING


Mandal Industriforening er en interesseorganisasjon som skal bidra til å fremme regionens industri- og næringsvirksomhet. Foreningen jobber for gode lokale rammevilkår for bedriftene og har en viktig stemme når den brukes. 

Industriforeningen skal videre stimulere til samarbeid mellom medlemmene. Foreningen har jevnlige medlemsmøter for å styrke nettverk, diskutere aktuelle temaer og bygge kompetanse.

Foreningen engasjerer seg i prosjekter innen næringspolitikk, infrastruktur, markedsføring og utdanning.

Lindesnesregionens Næringshage er sekretariat for Mandal Industriforening, står for organisering av medlemsmøter og styrer prosjekter på vegne av foreningen.

Mandal Industriforening har per i dag 52 medlemsbedrifter.


VEDTEKTER


Revidert på ÅRSMØTET 11. NOVEMBER 2005.

§ 1. NAVN

Foreningens navn er MANDAL INDUSTRIFORENING.

§ 2. FORMÅL

Foreningens formål: Å virke til fremme av Mandal og omlands industri og næringsvirksomhet, og søke å ivareta industriens felles interesser.

§ 3. MEDLEMSKAP

Medlemskap kan søkes av all virksomhet som normalt betegnes som industri – og/eller er retter mot industrien i Mandal og omland. (Omland defineres i denne forbindelse som: Lyngdal, Farsund, Audnedalen inkl. Lindesnes, og Mandalen).

Foreningen kan oppta annen privat virksomhet, med interessefellesskap for industrien, som medlemmer. Tidligere medlemmer av MIF – dvs. tidligere representanter for industribedrifter – kan opptas som seniormedlemmer.

Medlemskapet godkjennes av styret.

§ 4. REPRESENTASJON

Den enkelte bedrift skal ha 1 representant på årsmøte pr. 25 ansatte – inntil 3 personer. Andre ordninger kan avtales hvor dette er naturlig.

§ 5. STYRE

Foreningen ledes av et styre på 6 medlemmer + kasserer. Kassereren velges spesielt for 2 år av gangen. Videre velges 2 varamenn til styret. Sekretær velges blant styrets medlemmer, alternativ ansettes sekretær. Videre velges en valgkomite bestående av 3 medlemmer for 2 år av gangen. Den enkelte bedrift kan kun ha ett styremedlem.

§ 6. GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen må holdes med 14 dagers varsel, og holdes hvert år innen utgangen av desember måned.

Generalforsamlingen velger:

a)Styrets formann ved særskilt valg.

b) 5 styremedlemmer og 2 varamenn.

c) Kasserer.

d) Revisor

e) 3 medlemmer i valgkomiteen.

§ 7. STYRETS FUNKSJONSTID

Styrets formann har en funksjonstid på 1 år.

De enkelte styremedlemmene velges for 2 år av gangen.

Varamennene velges for 1 år.

§ 8. MØTER

Foreningen skal ha minst 3 årlige møter.

§ 9. UAVHENGIGHET

Foreningen skal være upolitisk.

§ 10. BESLUTNINGER

Alle saker, unntatt endringer av vedtektene, avgjøres ved simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet, har formannen dobbeltstemme.

§ 11. KONTINGENT

Det betales en årlig kontingent pr. bedriftsrepresentant. Senior-medlemmer har spesiell kontingent.

Kontingentens størrelse avgjøres av generalforsamlingen, jfr § 4.

§ 12. VEDTEKTSENDRING

Disse vedtekter kan ikke forandres uten med 2/3 flertall av de fremmøtte på generalforsamlingen.